Quản lý cơ cấu, sơ đồ tổ chức

 • Phân hệ mang đến cái nhìn tổng quan về cơ cấu tổ chức của toàn tỉnh.
 • Định nghĩa cơ cấu tổ chức của riêng đơn vị cơ sở, đơn vị chủ quản.
 • Định nghĩa sơ đồ tổ chức theo chức vụ, cấp từng chức vụ cụ thể.
 • Chỉ tiêu biên chế cụ thể từng đơn vị, phòng ban, bộ phận.

Quản lý hồ sơ, lí lịch cán bộ, công chức, viên chức

 • Trình độ, bằng cấp.
 • Lịch sử lương, phụ cấp.
 • Khen thưởng, kỷ luật.
 • Quản lý chi tiết hợp đồng.
 • Quản lý thông tin cá nhân, nhân thân.
 • Quá trình công tác, nghỉ phép.
 • Điều động, bổ nhiệm, luân chuyển.

Quản lý lương, phụ cấp

 • Hỗ trợ lập dự toán lương hàng năm.
 • Đơn giản hóa quy trình tính lương, phụ cấp.
 • Đề xuất nâng bậc lương, PC TNVK trước hạn.
 • Lập danh sách đề xuất tăng PC TNVK thường niên.

Quản lý đào tạo - bồi dưỡng

 • Quản lý nguồn kinh phí đào tạo – bồi dưỡng.
 • Quản lý danh sách các khóa đào tạo – bồi dưỡng.
 • Lập danh sách cử cán bộ tham gia đào tạo – bồi dưỡng.
 • Ghi nhận quá trình đào tạo – bồi dưỡng.
 • Phân loại đào tạo – bồi dưỡng: chuyên môn – nghiệp vụ,…

Quản lý đánh giá - xếp loại

 • Đánh giá lao động hợp đồng.
 • Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
 • Báo cáo kết quả đánh giá theo từng năm.
 • Hỗ trợ đánh giá cán bộ, công chức hàng năm.
 • Liên kết kết quả đánh giá vào việc xét nâng bậc lương, PC TNVK.

Quản lý hợp đồng, điều chuyển, nghỉ hưu

 • Điều chuyển cán bộ đi đơn vị khác.
 • Tiếp nhận cán bộ từ đơn vị khác chuyển đến.
 • Hợp đồng lao động đối với cán bộ làm theo hợp đồng.
 • Lập danh sách nghỉ hưu, cập nhật tình hình nghỉ hưu.
 • Tạo thông báo nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu.

Hệ thống nhắc nhở

 • Danh sách sinh nhật cán bộ, công chức.
 • Danh sách hết hạn điều chuyển cán bộ, công chức.
 • Danh sách thông báo nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu.
 • Danh sách hết hạn hợp đồng đối với nhân viên làm theo hợp đồng.
 • Thông báo kịp thời danh sách nâng bậc lương, PC TNVK theo thời điểm.

Quản lý báo cáo – thống kê

 • Báo cáo chất lượng công chức BM01-BNV, BM02-BNV.
 • Báo cáo chất lượng viên chức BM01-VC/BNV.
 • Báo cáo tiền lương công chức BM03-BNV, BM04-BNV.
 • Báo cáo tiền lương viên chức BM02-VC/BNV.
 • Các báo cáo theo thông tư 03/2018/TT-BNV.
 • Các báo cáo khác: theo trình độ, độ tuổi,…