THỰC TRẠNG HIỆN NAY

Quản lý cán bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác cán bộ. Nguồn nhân lực này quyết định việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động của nền hành chính luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của toàn Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân.

Tính đến nay, Nhà nước đã xây dựng và ban hành một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó quy định chi tiết và hướng dẫn các nội dung liên quan như: tuyển dụng, sử dụng, điều động, biệt phái, bổ nhiệm, từ chức, luân chuyển, nâng ngạch, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức…

Tuy nhiên, hiện nay không tránh khỏi những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức. Cụ thể là tình trạng bất hợp lý về cơ cấu, không gắn với vị trí việc làm; công tác tuyển dụng còn hạn chế, chưa thu hút được người tài; hẫng hụt cán bộ lãnh đạo; trình độ đội ngũ không đồng đều giữa các đơn vị trong ngành; công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với sử dụng.

Vì sao chọn JeeCs ?

  • Cung cấp công cụ quản lý dữ liệu tập trung và tổ chức khoa học, hỗ trợ cán bộ quản lý dễ dàng tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo số liệu nhanh chóng và chính xác.
  • Tự động tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo theo thông tư 03/2018/TT-BNV từ các sở, ban ngành, huyện, phòng ban thuộc huyện, xã và các đơn vị trực thuộc.
  • Giải quyết hầu hết các nghiệp vụ về đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm, hồ sơ cán bộ,… Mang đến cái nhìn trực quan về cơ cấu tổ chức của từng đơn vị, bộ phận.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí, dễ dàng cập nhật khi cơ cấu thay đổi.

Quy Trình triển khai

Đăng ký dịch vụ
Khảo sát quy trình
Khởi tạo tài khoản
Hướng dẫn và bàn giao
Hỗ trợ và CSKH